டெங்குவை ஒழிப்போம்

ஆதியில் வந்தது சிரங்கு!
அதிரடியா வந்தது டெங்கு!
அதனால ஊதுராங்க சங்கு!
அனைவரும் செலுத்த வேண்டும் பங்கு!
செட்டிபாளயத்தில் குடிக்குராங்க நுங்கு!
சிறட்டையில் உருவாகுது டெங்கு!
பசறையில் வந்தது டெங்கு!
பலருக்கு அடையாளங் கண்டு!
ஒரு கிழமையில் ஒருநாள் நின்று!
உருப்படியா துப்பரவு செய்து கொண்டு!
உயிர்வாழ வேண்டுமென்று வந்து!
உதரி சென்றார்கள் கண்டு!
இனியாவது இடையில் இறக்காமல் இருந்து!
இன்பமயமாக வாழ்வது நன்று………

0 comments:

Post a Comment