கிராமத்துச்சமையல்


மலை மலையாய் நாமேறி
மிலாருகளை தான் பொருக்கி
விறகு கட்டை சென்னியிலே
சுமந்து கொண்டு வந்ததுமே
தூளு பைய அம்மா எடுத்து
துப்பரவா தேனீர் போட்டு
உள்ளங்கையில சீனியயிட்டு
உறிஞ்சி உறிஞ்சி குடிக்கையிலே
நறுமணமும் எங்கும் வீசும்
அடுத்த வீட்டு நல்லெண்ண கறி
கிராமத்துச்சமையல் பெயர சொல்லி
வயிறு நிறைய சாப்பிட்டதுபோல
வக்கணையான நிறைவைதருமே

0 comments:

Post a Comment