தமிழா என் தமிழா


தமிழா என் தமிழா
தலை நிமிர்ந்து நடடா
மனத்திடம் கொண்டவன்
மறத்தமிழன்
மான்புடன் சிகரந் தொட்டவன்
சிம்மத்தமிழன்
இணையத்தை கண்டறிந்தவன்
எங்கத் தமிழன்
பாட்டுக்கு பாதை
காட்டியவன் சங்கத்தமிழன்
அகிம்சையால் அரசை
கைப்பற்றியதும் அன்புத் தமிழன்
வீர விளையாட்டை
அறிமுகம் செய்தவனும் அன்புத்தமிழன்
வெற்றிக்கொடி பெற்றவனும்
வேங்கைத் தமிழன்
முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தவனும் வீரத்தமிழன்
கட்டிடங்களை அமைத்தவனும் கலைத்தமிழன்
எத்தனை பிணக்கு வந்தாலும்
எதிர்த்து நில்லடா இளந்தமிழா

0 comments:

Post a Comment